Laillisuus

Hyvät asiakkaamme,

Olemme väsyneinä seuranneet lyhytnäköistä, sekä kirkasotsaista taistelua nikotiinipussien käyttöä vastaan. Savuton Suomi 2030 ei tule toteutumaan pelkällä pyhällä hengellä. Ja kun markkinoilla on kerrankin varteenotettava vaihtoehto tupakalle, sekä vahvimmille tupakkanuuskille – ei vaihtaminen vähemmän haitallisempaan nikotiinipussiin ole enää muusta kuin itsestä kiinni. Vuosikymmenten jälkeen voidaan myös rohkeasti todeta yhteen ääneen, ettei varsinaisen nuuskan myynnin kieltäminen ole johtanut pitkässä juoksussa toivottuihin tavoitteisiin. Yhtenä lieveilmiöistä on satojen miljoonien eurojen suuruisen harmaan markkinan syntyminen. 

Missionamme onkin viestiä asiakkaillemme, että vahvimmille Suomessa trokatuille hämäränuuskille löytyy vihdoin ja viimein varteenotettava ja verolle pantava vaihtoehto.

Haluamme ratkaista harmaan nuuskatalouden ongelman Suomessa – siksi perustimme snuush.comin

Olemme muutaman perustamisen jälkeisen viikon aikana vastaanottaneet useita tiedusteluja liiketoimintamallimme pätevyydestä nykyisen monimutkaisen ja ristiriitaisen sääntelykehyksen alaisuudessa. Haluaisimmekin oikaista muutamia virheellisin perustein syntyneitä mielleyhtymiä, ja vakuuttaa kaikille asiakkaillemme, että vahvojen nikotiinipussien tilaaminen ulkomailta reseptillä on täysin sallittua toimintaa.

Lääkevalvontaviranomainen Fimea

Alkuun olisi varmasti syytä käydä hieman seikkaperäisemmin läpi nykyisen nikotiinipussisääntelyn eriskummallisuudet. 

Tällä hetkellä nikotiinipussien kauppaa ulkomailta Suomeen rajoitetaan kansallisesti lääkelain nojalla. Fimea on rinnastanut poikkeuksetta kaikki nikotiinipussivalmisteet lääkkeiksi sillä perusteella, että nikotiini on nimetty vaikuttavaksi aineeksi lääkeaineluettelossa.

Fimea hallinnoi sääntelyä, siinä missä valvovana viranomaisena toimii Tulli. Tulli ei siis tee päätöksiä sääntöjen oikeellisuudesta. Tulli tekee toisinsanoen niin kuin Fimea määrää.

Eurooppaoikeudelliset ristiriitaisuudet

On ymmärrettävää, ettei tuotteita haluta kansallisille markkinoille ilman minkäänlaisia myyntirajoituksia, kuten esimerksi luovutusikärajaa (tuote ei sovellu alle 18-vuotiaille.) Tämä ei kelpaa kuitenkaan perusteeksi nykyiselle viranomaismääräykselle, sillä nikotiinipusseja säännellään jo Euroopan Unionin laajuisesti CLP – asetuksen (EC) No. 1272/2008 pohjalta. Ongelmat syntyvätkin juuri silloin, kun hallinnoivan viranomaisen valitsema linja on ristiriidassa Euroopan Unionin säätämien instrumenttien, sekä Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

Vaikka Suomi on osa Euroopan Unionia ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi neljästä Euroopan unionin perusperiaatteesta, on kansallisesti toimivaltaisella lääkeviranomaisella mahdollisuus päättää erinäisten tuotteiden maahantuontirajoituksista. Rajoituksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimenpiteitä, joilla tuotteiden vapaata saatavuutta ja määrää vähennetään markkinoilla. 

Joskus jäsenvaltioiden viranomaiset päättävät poiketa tiukempaan suuntaan siitä, mikä Unionissa koetaan tavalliseksi. Kyse ei siltikään ole maahantuontikiellosta, mikä voitaisiin tulkita tuomioistuimissa valvontaviranomaisen toimivaltuuksien ylittämiseksi. 

Päätösten tulisi kuitenkin istua arkijärkeen ja nykyisen sääntelykehyksen perusteet ovat valitettavan puutteellisia. Asian käsittely viranomaisportaissa saa aika ajoin jopa koomisia piirteitä, sillä muut valvontaviranomaiset vaativat kilvassa nikotiinipussien rinnastamista tupakkatuotteisiin. Rinnastus voi tulla kyseeseen joissain hyvin tarkkaan rajatuissa tilanteissa, (näin olisi esimerkiksi luovutusikärajojen osalta,) mutta tuoreimman tupakkalain esitöissä (HE 141/2021) esitetyt kannanotot jättivät pitkälti huomioimatta nikotiinipussien osalta haitan lievittämisen näkökulman.

Tällä hetkellä keskeisintä on, että nikotiinipusseilla ei ole varsinaista Eduskunnan säätämää ja lakiin perustuvaa määritelmää, vaan nikotiinipusseja ulkomailta tilaava kuluttaja on sekalaisten viranomaissäännösten ja -ohjeistuksien armoilla. Ei ole siis liioiteltua sanoa, että nykyinen sääntely näyttäytyy kuluttajalle mielivaltaisena.

Moni onkin ymmärtämättään poimittu sivuun laivasatamassa, sillä he luulivat nikotiinipussien rinnastuvan Suomessa nuuskatuotteisiin. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaikka useat nikotiinipussivalmisteet ovat perinteisiä tupakkanuuskia miedompia. Tyypillisimmät tupakkanuuskat sisältävät 12-16mg nikotiinia per painogramma (denssi jopa 22mg.) Nikotiinipusseja taas on kaiken vahvuisia alkaen 1mg valmisteista jopa erittäin vahvoihin 50mg valmisteisiin. Voidaan siis sanoa, että nikotiinipussit tarjoavat paljon nuuskatuotteita suuremman valinnanvapauden nikotiinin annostelun osalta, vaikka yli 20mg per pussi valmisteiden käyttäminen onkin täysin tarpeetonta.

Vahvojen nikotiinipussien tilaaminen postitse Suomeen

Nikotiinipussien tilaaminen postitse verkkokaupasta, joka sijaitsee ulkomailla rinnastuu maahantuontiin. Maahantuojana toimii silloin tuotteiden tilaaja – eli kuluttaja itse. 

Maahantuonnin osalta olennaista on, määritelläänkö valmiste (nikotiinipussit) kansallisesti itsehoitolääkkeeksi vai reseptilääkkeeksi.

Viranomaisohjeistusten mukaisesti; ulkomailta tuotavat nikotiinia sisältävät annospussit määritellään itsehoitolääkkeiksi, mikäli yksi pussi sisältää nikotiinia 4mg tai sen alle. Yli 4mg per pussi nikotiinia sisältävät valmisteet luokitellaan kansallisesti reseptilääkkeiksi. Tilatessaan jälkimmäisiä postitse, kuluttaja tarvitsee voimassaolevan tuontiluvan – esimerkiksi lääkärin määräämän reseptin.

On myös syytä muistaa, että tuotteita saa tilata enintään kolmen kuukauden käyttöannosta vastaavan määrän kerrallaan – tämä pätee myös itsehoitolääkkeiksi rinnastuvien valmisteiden kohdalla.

Katso täältä miten Tulli suhtautuu konkreettisesti vahvojen nikotiinipussien tilaamiseen

Lääkevalmisteiksi rinnastuvien tuotteiden maahantuonnin yleiset edellytykset

Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi – Suomessa lääkevalmisteisiin rinnastuvia elintarvikkeita tai ravintolisiä ulkomailta tilaavan kuluttajan tulisi varmistua etukäteen seuraavista seikoista:

  1. valmisteet tilataan henkilökohtaiseen käyttöön;
  2. valmiste on laillisesti markkinoilla sen hankintamaassa;
  3. ja, tilaaja pystyy tarvittaessa osoittamaan, että valmiste todella on tarkoitettu hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Snuush.com sivustollamme on maksunvälittäjän tarjoama vahva verkkopankki tunnistautuminen sitä varten, että voimme varmistua asiakkaan täysi-ikäisyydestä, sekä oikeasta henkilöllisyydestä. Nikotiinipusseja ei myöskään voi määrätä reseptillä laillisesti ilman perustetta, eikä tilaaja saa luovuttaa nikotiinipusseja muiden käyttöön. Siksi olemme lisänneet sivustollemme terveyskyselyn.

Snuush.com verkkokauppa on rekisteröity Puolaan, joten hankitamaalla tarkoitetaan Puolaa. Siellä nikotiinipussien myynti rinnastuu elintarvikkeiden tai ravintolisien myyntiin. Kun valmisteen pakkaus on vielä laadittu CLP-asetuksen edellyttämällä tavalla ja sisältää vaaditut vaaralausekkeet – on tuote silloin laillisesti Euroopan Unionin sisämarkkinoilla. 

Resepti todentaa virallisessa yhteydessä nikotiinipussien olevan tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Tullilla on oikeus selvittää tilauksen ja reseptin oikeellisuus – tämä tarkoittaa sitä, että nikotiinipussit reseptillä tilannut asiakas on velvollinen esittämään reseptin omalla nimellään ja todistamaan henkilöllisyytensä mahdollisten satunnaistarkastusten yhteydessä.

Erilaisia Eurooppalaisia lähestymistapoja nikotiinipussien myyntiin

On syytä huomata myös, että Ruotsin valitsema linja on hyvin verrannollinen Puolalaiseen sääntelyyn. Sen sijaan Virossa tuotteiden myynti rinnastuu löyhästi tupakkatuotteiden myyntiin “uusio tupakkatuote” – määritelmän alla. Lisäksi, esimerkiksi Saksassa jopa tupakkanuuskaa saa myydä tietyin rajoitetuin ehdoin verkossa. Sen sijaan Liettuassa nikotiinipussien myyntiä on rajoitettu tupakkatuotteina.

Miksi tuotteita pitäisi tilata reseptillä?

Yli 4mg nikotiinipussit reseptillä Suomeen tilaava kuluttaja varmistuu siitä, ettei hänellä synny ongelmia maahantuonnin yhteydessä. Lääkevalvontaa suorittava viranomainen ei luovu lakiin perustuvista toimivaltuuksistaan, joten ilman tuontilupaa vahvoja nikotiinipusseja Suomeen tilaava kuluttaja ottaa turhan riskin.

Vaikka asian sääntely onkin tällä hetkellä ristiriitaista, on vain ajan kysymys, ennen kuin epäselvyydet nikotiinipussien maahantuonnissa korjataan Eduskunnan säätämällä lailla. Tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa nikotiinipussien sääntelyä kokonaan tupakkalain asettaman kehyksen ulkopuolella.

Joissakin tapauksissa on vain hyväksyttävä, että useista eri lähteistä johdettujen epämääräisten sääntöjen kirjaimellinen soveltaminen johtaa ristiriitaisiin tai jopa oikeuden vastaisilta vaikuttaviin lopputuloksiin. Tästä ei kuitenkaan tarvitse huolehtia, niin kauan kuin tilaa nikotiinipussit reseptillä Suomeen.

Reseptillä yhteistyölääkärimme varmistaa asiakkaan tarpeen vahvemmille nikotiinipusseille ja kartoittaa mahdolliset terveysriskit tuotteiden käytössä.

Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään vahvoista nikotiinipusseista vähitellen miedompiin vaihtoehtoihin.

Lisätietoja löytyy yleisistä sopimusehdoistamme.

Miten ulkomaalainen lääkäri voi määrätä vahvoja nikotiinipusseja reseptillä?

Toinen Euroopan Unionin perustamissopimuksista johdettu perusperiaate on ihmisten vapaa liikkuvuus. Tämä tarkoittaa käytännössä ammattipätevyyksien tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Lääketieteen tohtori (lääkäri), joka on saavuttanut kotimaassaan paikallisen valvontaviranomaisen edellyttämän koulutustason, voidaan tunnustaa luvalliseksi terveydenhuollon ammattilaiseksi. Lääkärin ammatin harjoittaminen on aina luvanvaraista toimintaa. Internet aikakausi mahdollistaa myös lääkärin palveluiden tarjoamisen erinäisten etäviestimien välityksellä. Näin toimimalla lääkärille jää enemmän aikaa kohdata potilaitaan vakavampien huolenaiheiden osalta.

Valtioiden rajat ylittävistä sähköisistä terveyspalveluista säädetään direktiivissä 2011/24/EU.

Nettiapteekista vahvojen nikotiinipussien tilaaminen Suomeen ulkomaisella reseptillä

Snuush toimii Valviran ja Tullin ohjeistuksen mukaisesti, kaikki valikoimissamme olevat nikotiinipussit toimitetaan eurooppalaisesta apteekista. Voit huoletta tilata Snuushin vahvoja nikotiinipusseja Suomeen netistä.

Miten ulkomailla määrätty resepti vahvoihin nikotiinipusseihin on laillinen Suomessa?

Lääkäri voi määrätä reseptin perustuen ohjeeseen Eurooppalaisesta lääkemääräyksestä. Kyse on EU-jäsenvaltioiden välisestä harmonisoidusta toimenpiteestä, jossa jokainen jäsenvaltio suostuu tunnustamaan muissa jäsenvaltioissa määrätyt reseptit. Ehtona on, että resepti noudattaa ennalta määriteltyä formaattia.

Koska reseptimme noudattavat direktiiviä 2012/52/EU, myös yhteistyölääkäriemme tunniste-, sekä yhteystiedot on merkitty asiakkaalle lähetettävään reseptikopioon. Näin ollen resepti täyttää vastavuoroisen tunnustamisen ehdot EU-jäsenvaltioiden välillä. Asiakas voi myös tarvittaessa kääntyä reseptin määränneen lääkärin puoleen, mikäli jokin jäi askarruttamaan.

Terveyskyselymme on terveydenhuollon ammattilaisten käsialaa ja se perustuu viimeisimpään tieteelliseen ymmärrykseen nikotiiniriippuvuuden synnystä, sekä käytön riskitekijöistä.

Loppujen lopuksi nikotiinipussien tilaaminen ulkomailta ei ole sen kummallisempaa kuin buranankaan tilaaminen

LÄHTEET JA MUUTA LUETTAVAA:

FIMEA – Lääkkeiden tuonti ulkomailta Suomeen
https://www.fimea.fi/web/guest/vaestolle/matkailijan_laakkeet

EUROPA.EU – Reseptilääkkeen ostaminen ulkomailla
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_fi.htm

EUROPA.EU – Usein kysyttyä – Reseptilääkkeen ostaminen ulkomailla
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_fi.htm

Direktiivi 2011/24/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0024-20140101

Direktiivi 2012/52/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1431961520749&uri=CELEX%3A32012L0052

TULLI – Voinko tilata nikotiinipusseja eli nikotiininuuska netistä tai tuoda niitä mukanani matkalta?
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/tuontirajoitukset/laakkeet

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – Eurooppalainen lääkemääräys
https://stm.fi/-/eurooppalainen-laakemaarays

KELA – Eurooppalainen lääkemääräys
https://www.kela.fi/-/eurooppalainen-laakemaarays-ja-lomake

EU-TERVEYDENHOITO – Eurooppalainen lääkemääräys
https://www.eu-terveydenhoito.fi/laakkeet/eurooppalainen-laakemaarays/

Valtioneuvoston asetus 
lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021088

LÄÄKELAKI (395/1987)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lääkelaki#L3P19a

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_141+2021.aspx

Tulli muistuttaa nikotiinipussien maahantuontirajoituksista 2020
https://tulli.fi/-/tulli-muistuttaa-nikotiinipussien-maahantuontirajoituksista

CLP-asetus tutuksi
https://echa.europa.eu/fi/regulations/clp/understanding-clp

Lakiteksti (Asetus EC No. 1272/2008)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20211001